Danh mục cho vay ký quỹ (Margin) dự kiến áp dụng tại TCBS
Vui lòng xem  tại đây