MarginSure - Bổ trợ lãi vay tại TCBS. Quý khách sẽ được hỗ trợ giảm 3%/năm lãi suất cho những ngày giá Đóng cửa của cổ phiếu thấp hơn Giá vốn